นโยบายการรับเปลี่ยน-คืน-ซ่อมสินค้า

ท่านสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายใน 7 วันทำการ (นับจากวันที่ระบุในใบส่งสินค้า) โดยมีเงื่อนไขในการรับเปลี่ยน-คืน-ซ่อมสินค้าดังต่อไปนี้

 

 

1. การขอเปลี่ยน-คืนสินค้าในกรณีที่ทาง บริษัทฯ จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดจากรายละเอียดที่ท่านทำการยืนยันการสั่งซื้อครั้งล่าสุด
     มีรายละเอียดในการขอเปลี่ยน-คืนดังต่อไปนี้

      1.1 สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมขาย (สภาพสมบูรณ์พร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าเดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือการเปิดหีบห่อใดๆ ทั้งสิ้น)

      1.2 ลูกค้าในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะรับเปลี่ยน และจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

      1.3 ลูกค้าต่างจังหวัด ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าส่งคืนสินค้า แต่พร้อมที่จะดำเนินการส่งสินค้าที่ถูกต้องให้กับท่าน
           (โดยการส่งคืนจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น)

2. การขอเปลี่ยน-คืนสินค้าในกรณีที่สินค้าชำรุดในระหว่างการจัดส่ง

      2.1 ลูกค้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทางบริษัทฯยินดีที่จะรับเปลี่ยน และจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

      2.2 ลูกค้าต่างจังหวัด ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าส่งคืนสินค้า แต่พร้อมที่จะดำเนินการส่งสินค้าที่ถูกต้องให้กับท่าน
           (โดยการส่งคืนจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น)

3. การขอเปลี่ยน-คืนสินค้าในกรณีอื่นๆ นอกเหนือจากกรณีข้างต้น มีรายละเอียดในการขอเปลี่ยน-คืนดังต่อไปนี้

      3.1 สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมขาย (สภาพสมบูรณ์พร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าเดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือการเปิดหีบห่อใดๆ ทั้งสิ้น)

      3.2 ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าขนส่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด

      3.3 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาในการรับเปลี่ยน-คืนสินค้าแต่เพียงผู้เดียว

4. การส่งซ่อมสินค้า มีรายละเอียดในการขอส่งซ่อมสินค้าดังต่อไปนี้

      4.1 การส่งซ่อมสินค้าเป็นไปตามนโยบายการรับประกันของผู้ผลิตสินค้า

5. สำหรับสินค้าประเภทฮาร์ดแวร์ เช่น คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ทางบริษัทฯ ขอดำเนินตามนโยบายการรับประกันสินค้าตามผู้ผลิตในสินค้านั้นๆ

6. สำหรับสินค้าประเภทซอฟต์แวร์ ทั้งแบบซื้อขาด (Perpetual) และแบบรายปี / เดือน (Subscription) ทางบริษัทขอดำเนินการตาม
     นโยบายการรับเปลี่ยน-คืนสินค้าข้างต้น และตามผู้ผลิตในซอฟต์แวร์นั้นๆ

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาในการรับเปลี่ยน-คืน-ซ่อมสินค้าแต่เพียงผู้เดียว
     

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-725-6400 ( แผนก Support บริษัท Itsolution)
 ที่อยู่ในการส่งคืนสินค้า

ฝ่ายคลัง
บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
937 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง